CG DISTRIBUTION - DIN LEVERANDØR AV LEKETØY
Forside /  Frakt- og kjøpsvilkår

Frakt- og kjøpsvilkår

Leveringsbetingelser ved kjøp fra CG Distribution AS 

 

Anvendelse 

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra e-butikken til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt avtalt skriftlig mellom partene. Der annet ikke er avtalt gjelder Kjøpsloven.  Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til CG Distribution AS. 

   

Selger 

Selger er CG Distribution AS, C/o Outsourcia, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo. 

   

Kunde 

Disse betingelser gjelder for alle B2B kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat.  

   

Avtaleinngåelse 

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre fra CG Distribution AS. 

CG Distribution AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formelle krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold.  

Ordrebekreftelse fra CG Distribution AS anses som gyldig kontraktsdokument.  

Ved mangel på enkelte varer skapes det restordre som leveres når varen er på lager. 

   

Produktinformasjon 

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. CG Distribution AS har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper kunden måtte ha som følge av slike feil.  

 

Pris 

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse, er gjeldende mellom partene. Det tas imidlertid forbehold om vesentlige valutaendringer utover 5% fra kontraktsinngåelse, økning i fraktkostnader utover 5% fra kontraktsinngåelse, og force majore.  

 

Frakt 

Alle priser er eskl mva. Fraktfri grense er på kr. 5 000 + mva. Dersom annet ikke er avtalt. 

 

Betaling 

Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 30 dager.    

Ved forsinket betaling vil det bli beregnet morarenter på 3% per mnd.  

Purregebyr er for tiden kr. 100,- Gebyrfri påminnelse sendes etter 5 dager. 14 dager etter forfall sendes innkreving over til vår inkassopartner for videre oppfølging. Kostnader med innkreving følger inkassopartners til enhver tid gjeldende gebyrer i henhold til norsk lov.  

   

Salgspant – Eiendomsrett 

CG Distribution AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg. 

    

Reklamasjon 

Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, e post eller brev senest innen 8 dager fra leveringstidspunktet.  

Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, e-post eller brev. Ved vesentlig mangel kan kunden heve kjøpet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene gjelder fullt ut for eventuelle erstatningskrav i den sammenheng.  

Retur 

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon. Retur meldes til post@cgdistribution.no Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, står kjøper for kostnader med retur.  

 

Erstatningsansvar 

CG Distribution AS fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor CG Distribution AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt. 

 

Produktansvar 

Hvis solgt vare volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er CG Distribution AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.  

 

Tvister 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.  

 

Top